افزایش مشارکت و عملکرد بالای تیم‌ها حتی در زمان دورکاری

یکپارچگی سازمان و توانمندسازی کارکنان برای دستیابی به بالاترین سطح هماهنگی، تعهد و شفافیت

درخواست مشاوره

سیستمی برای افزایش عملکرد سازمان

 • اهداف

  اهداف کارکنان را با اهداف سازمان همراستا و فعالیت‌های آنها را با هم هماهنگ کنید.

 • برنامه ریزی

  تمام مراحل برنامه‌ریزی و پیگیری اهداف سازمانی را در یک سامانه واحد انجام دهید.

 • هماهنگی جلسات

  جلسات فردی و گروهی را به سادگی هماهنگ کنید و به راحتی به صورت جلسه‌ها دسترسی داشته باشید.

 • بازخورد

  بازخورد اصولی مدیران سبب رشد کارکنان و دستیابی سازمان به اهداف خود می‌شود.

 • تحلیل

  با توجه به اطلاعات ارزیابی عملکرد تحلیل کن‍ید و میزان خطای تصمیم‌گیری را کاهش دهید.

 • تشویق

  ارزش‌های اصلی سازمان را تقویت کرده و کارکنان را به پیروی از آنها تشویق کنید.

 • مدیریت شغل

  با شفاف کردن انتظارات، موفقیت شغلی کارکنان را افزایش داده و سبب کاهش جابه‌جایی شغلی آنها شوید

 • اسناد بالادستی

  خط‌مشی سازمان، سیاست‌های مدیریت و خطوط قرمز را در دسترس کارکنان قرار دهید.

 • مدیریت اشخاص

  بر اساس اطلاعات عملکردی، استعدادهای سازمان خود را شناسایی و حفظ کنید

هموار کردن راه موفقیت کارکنان

امروزه بهترین سازمان‌ها به جای اجبار کارکنان به افزایش عملکرد و دستیابی به موفقیت، راه موفقیت آن‌ها را هموار می‌کنند. هدف‌یاری به بهترین شکل مسیر موفقیت کارکنان را هموار می‌کند.

اهموار کردن مسیر موفقیت کارکنان و حفظ موفق‌ترین آنها

افزایش شفافیت و اعتماد در تمام سازمان

توانمند سازی مدیران برای راهنمایی موثر کارکنان

حمایت از رشد شغلی و توسعه فردی کارکنان

اتفاق نظر مدیران منابع انسانی بر روی سیستم مدیریت عملکرد پیوسته

 • 95%

  همراستا کردن اهداف کارکنان برای رشد سازمان بسیار ضروری است.

 • 89%

  کارکنان بازخورد بیشتری از مدیران خود می‌خواهند.

 • 89%

  همراستایی اهداف نیازمند گفت‌و‌گو می‌باشد.

 • 86%

  تعهد کارکنان زمانی که بیشتر با مدیر خود صحبت می‌کند افزایش می‌یابد.

نظرات مشتریان

ویژگی ها و مزایا

 • سازمان چابک

  سازمان را به منظور تطبیق با محیط جدید، یادگیری و حرکت سریع‌تر به سمت اهداف توانمند کنید.

 • نتایج و انتظارات

  تیم‌ها انتظارات از خود را به شفافی می‌دانند و از نتایج کلیدی کارهای خود آگاه هستند.

 • مشارکت کارکنان

  با افزایش مشارکت کارکنان، حس تعلق و هدفمندی آنها در سازمان افزایش می‌یابد.

 • همراه مدیران

  با مدیران در سرپرستی تیم همراهی کنید و آنها را در رهبری کارکنان کمک کنید.

 • عملکرد مستمر

  کارکنان خود را به صورت مستمر بر اساس اطلاعات ارزیابی عملکرد مدیریت کنید.

 • مدیریت در دورکاری

  به مدیران خود ابزار مدیریت و رهبری کارکنان را در زمان دورکاری بدهید.