روش‌های تایید شده در رسیدن به حالت مطلوب استفاده می‌شود.