همه افراد برای دستیابی به هماهنگی در اهداف سازمان بر اساس نتایج کلیدی کار می‌کنند.