تایید نام رایانه: هر یارانه‌ای که می‌خواهد به سامانه مدیریت عملکرد شرکت وصل شود از قبل باید توسط آن شرکت معرفی و تایید شده باشد. این عمل سبب می‌شود رایانه‌هایی غیر از رایانه‌های مورد تایید شرکت حق دسترسی به اطلاعات را نداشته باشند.