ارزش‌های اصلی سازمان را تقویت کنید و کارکنان را به پیروی از آنها تشویق کنید.