اولین گام تصمیم‌گیری، تحلیل وضعیت حال و تشخیص حالت مطلوب می‌باشد.