تحلیل‌های خود را با توجه به اطلاعات عملکردی گذشته انجام دهید تا میزان خطا را کاهش دهید.