شفافیت در اهداف سازمان سبب همراستایی و هماهنگی سازمانی می‌شود. زمانی که اهداف سازمان شفاف باشند از تداخل اهداف و فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمانی جلوگیری می‌شود و کارکنان بر تحقق مهمترین نیازهای سازمان تمرکز می‌کنند.

همراستایی در هر سازمانی کلمه کلیدی است. همراستایی و هماهنگی در سازمان چارچوبی برای تشخیص فعالیتهای مهم و غیر مهم به وجود می‌آورد.هماهنگی و همراستایی کارکنان با اهداف مدیریت سازمان سبب پیشروی سازمان در مسیر رشد و توسعه می‌شود. هماهنگی سازمانی سبب کاهش اتلاف وقت سازمان و انگیزه بخشی به کارکنان است. کارکنان تاثیر کارهای خود را بر تحقق اهداف سازمانی می‌بینند و با تعهد بیشتری نسبت به اهداف مدیریت سازمان کار می‌کنند. این فرایند سبب کنترل بهتر مدیریت بر روی فعالیت‌های سازمان در سطوح پایین‌تر می‌شود.

 

 

مدیرعامل مهمترین اهداف سازمان را تعیین می‌کند. در راستای آن اهداف مدیران میانی اهداف واحدهای خود را مشخص می‌کنند. و سپس کارمندان بر اساس اهداف واحد سازمانی خود اهداف کاری خود را تنظیم می‌کنند. در این فرایند اهداف مدیرعامل به اهداف همه کارکنان سازمان تبدیل می‌شود. در این فرایند همه کارکنان متوجه اهمیت و نقش خود در تحقق مهم‌ترین اهداف سازمانی می‌شوند.

 

سامانه هدفیاری بهترین راه برای همراستایی اهداف سازمان با فعالیت‌های روزانه کارکنان است. با این سامانه مدیرعامل اهداف مهم خود را به صورت شفاف تعیین می‌کند مدیران میانی اهداف واحدهای خود را تعیین و بر اساس این اهداف کارکنان اهداف خود را انتخاب می‌کنند. مدیریت در هر لحظه بر انجام شدن فعالیتهای ضروری و تحقق اهداف آگاهی و کنترل دارد. سیستم نمره دهی به کارکنان و تقدیر از کارکنان برتر سبب افزایش تعهد کارکنان به اهداف سازمانی می‌شود.