در صفحه شرکت نرم افزار هدفیاری اطلاعات اولیه شرکت وجود دارد.اطلاعاتی از قبیل معرفی اولیه چارت سازمانی تاریخچه و افتخارات شرکت برای تمام کارکنان قابل دستیابی است. ویرایش اطلاعات فردی هم در این جا انجام می‌شود.