شفافیت در اهداف سازمان سبب همراستایی و هماهنگی سازمانی می‌شود. زمانی که اهداف سازمان شفاف باشند از تداخل اهداف و فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمانی جلوگیری می‌شود و کارکنان بر تحقق مهمترین نیازهای سازمان تمرکز می‌کنند.

همراستایی در هر سازمانی کلمه کلیدی است. همراستایی و هماهنگی در سازمان چارچوبی برای تشخیص فعالیتهای مهم و غیر مهم به وجود می‌آورد.هماهنگی و همراستایی کارکنان با اهداف مدیریت سازمان سبب پیشروی سازمان در مسیر رشد و توسعه می‌شود. هماهنگی سازمانی سبب کاهش اتلاف وقت سازمان و انگیزه بخشی به کارکنان است. کارکنان تاثیر کارهای خود را بر تحقق اهداف سازمانی می‌بینند و با تعهد بیشتری نسبت به اهداف مدیریت سازمان کار می‌کنند. این فرایند سبب کنترل بهتر مدیریت بر روی فعالیت‌های سازمان در سطوح پایین‌تر می‌شود.