اطلاعات کارکنان را به صورت محرمانه از مدیران جمع‌آوری کنید.