سامانه هدفیاری این امکان را به شما می‌دهد تا از کارکنان به بهترین شکل تقدیر کنید. کارکنان برگزیده بر اساس ارزش‌ مورد نظر مدیریت به همگان معرفی می‌شود که این عامل سبب تقویت فرهنگ سازمانی می‌شود. بازخوردهای هفتگی در سامانه هدفیاری نشان دهنده توجه مدیران به کارکنان و شبب تعهد کارکنان به برنامه‌های شرکت می‌شود.