سامانه هدفیاری بهترین راه برای همراستایی اهداف سازمان با فعالیت‌های روزانه کارکنان است. با این سامانه مدیرعامل اهداف مهم خود را به صورت شفاف تعیین می‌کند مدیران میانی اهداف واحدهای خود را تعیین و بر اساس این اهداف کارکنان اهداف خود را انتخاب می‌کنند. مدیریت در هر لحظه بر انجام شدن فعالیتهای ضروری و تحقق اهداف آگاهی و کنترل دارد. سیستم نمره دهی به کارکنان و تقدیر از کارکنان برتر سبب افزایش تعهد کارکنان به اهداف سازمانی می‌شود.