مدیرعامل مهمترین اهداف سازمان را تعیین می‌کند. در راستای آن اهداف مدیران میانی اهداف واحدهای خود را مشخص می‌کنند. و سپس کارمندان بر اساس اهداف واحد سازمانی خود اهداف کاری خود را تنظیم می‌کنند. در این فرایند اهداف مدیرعامل به اهداف همه کارکنان سازمان تبدیل می‌شود. در این فرایند همه کارکنان متوجه اهمیت و نقش خود در تحقق مهم‌ترین اهداف سازمانی می‌شوند.