سامانه هدفیاری بهترین بستر برای افزایش همکاری بین کارکنان در شرکت است. کارکنان خود را در قالب یک تیم تصور می‌کنند و برای تحقق اهداف تیم خود تلاش می‌کنند. اگر یک نفر در تیم به هر علتی نتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد نمود آن بر موفقیت کل تیم مشخص می‌شود از اینرو مدیر و همکاران او در انجام دادن وظایف او کمک می‌کنند تا تیم به اهداف خود دست یابد.