ساده‌ترین راه برای تقدیر از کارکنان این است که عملکرد آنها را زیر نظر بگیرید و در مورد عملکردهای عالی اظهار نظر کنید و آنها را به خاطر آن عملکرد مورد تشویق و تقدیر قرار دهید. پیشنهاد می‌شود مدیران برای ارتقای عملکرد کارکنان و پرورش ارزش‌های سازمانی در هفته عملکرد خوب در واحد و شرکت را معرفی و مورد تقدیر و تشویق قرار دهند.