بینش عملیاتی نسبت به بهینه کردن فعالیت‌های سازمانی خود بدست آورید.
بررسی لحظه‌ای هر قسمت از برنامه عملیاتی
بررسی عملکرد فرد، تیم و دپارتمان