استفاده از صفحه میزکار به کارکنان و مدیران امکان بررسی سریع موارد مهم امروز می‌دهد.
رهبران و مدیران می توانند به طور مستقیم از وضعیت فعالیت‌ها در تحقق اهداف آگاه شوند.
دیدن وضعیت تحقق اهداف توسط کارمندان سبب نگه‌داشتن آنها در جریان کار می‌شود.
کارمندان به راحتی می‌توانند از مدیران بازخورد بگیرند و مورد تحسین قرار بگیرند.

حمایت از اجرای برنامه‌ها و تطبیق آن‌ها
ارائه خدمات حرفه‌ای به منظور طراحی و تدوین برنامه‌های دستیابی به اهداف
مرور برنامه‌ها به منظور مطابقت آنها با محیط فعلی و بهبود آنها در صورت نیاز

افزایش اثربخشی با تعاملات، بازخورد و تحسین مستمر
گفت‌وگو، بازخورد و تحسین کارکنان برای بهبود مستمر سازمان لازم هستند.
مدیران باید در مورد اهداف، برنامه‌ها و همراستایی آنها با اهداف سازمانی با کارکنان صحبت کنند
و در صورت نیاز آنها را راهنمایی کنند.
بازخورد موثر و تحسین عمومی برای توسعه مهارت‌های کارکنان و افزایش مشارکت آنها ضروری می‌باشد.

تسهیل دستیابی به اهداف، توسعه مهارت‌ها

تعامل با مدیران سبب افزایش عملکرد کارکنان می‌شود.
تعامل همراستایی با اهداف سازمان سبب درک کارکنان از تأثیر فعالیت‌های آنها بر سازمان می‌شود.
بررسی مرتب وضعیت دستیابی اهداف باعث توجه ویژه به موفقیت در آنها می‌شود.
تعاملات می‌تواند حضوری یا مجازی باشد.
تعاملات کارکنان با مدیریت برای دستیابی به اهداف سبب مشارکت و تعهد بیشتر نخبه‌های سازمانی می‌شود.

ارتقای شرایط کاری نخبگان سازمانی با بینش به روز و مناسب از عملکرد آنها

انتقال موفق و متناسب برنامه‌ها به کارکنان

بینش بهتری از کارکنان و عملکرد و رشد آنها بدست آورید.

بدست آوردن بینش راهبردی در مورد سازمان و عملکرد کارکنان
مدیران و رهبران می‌توانند در هر زمان همراستایی و دستیابی به اهداف را بررسی کنند.
واحد مدیریت منابع انسانی می‌تواند به سرعت واحد و کارکنانی که نیاز به حمایت دارند را تشخیص دهند.

 

اطلاعات کارکنان را به صورت محرمانه از مدیران جمع‌آوری کنید.

بینش عملیاتی نسبت به بهینه کردن فعالیت‌های سازمانی خود بدست آورید.
بررسی لحظه‌ای هر قسمت از برنامه عملیاتی
بررسی عملکرد فرد، تیم و دپارتمان