برای رمزنگاری پسورد از تابع crypt استفاده شده است این تابع یک رشته را دریافت کرده و رشته‌ای را به صورت رمزنگاری شده در خروجی برمی‌گرداند این تابع رشته‌ی دریافتی را با استفاده از الگوریتم استاندارد DES-based رمز کرده و برمی‌گرداند.