توانمند سازی سازمان به منظور تطبیق، یادگیری، تکرار و حرکت سریع‌تر به سمت اهداف