کار به اجزای کوچکتر شکسته می‌شود تا در هر مرحله بهترین اقدامات انجام شود.