استعدادهای برتر سازمان را با تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های دقیق آنها حفظ کنید.