جابه‌جایی کارکنان را کاهش دهید و با شفاف کردن انتظارت به موفقیت آنها در شغل کمک کنید.