تهیه مستندات از فرایند انجام کار، یکی از اصول کاری ما می‌باشد..