با افزایش مشارکت کارکنان، آنها حس تعلق و هدفمندی در سازمان می‌کنند.