تیم‌ها انتظارات از خود را به شفافی می‌دانند و از نتایج کلیدی کارهای خود آگاه هستند.