با مدیران خود در سرپرستی و رهبری تیم و مشارکت کارکنان همیاری کنید.