شرکت‌ها در صورت درخواست می‌توانند پایگاه داده اطلاعات خود را به سرور شرکت منتقل کرده، در این صورت تمام اطلاعات شرکت در پایگاه داده شرکت می‌ماند و فقط فرایند تحلیلی در سرور هدفیاری انجام می‌پذیرد، در این صورت فقط نام‌کاربری و شماره همراه کارکنان(جهت ورود به سایت) در سرور هدف‌یاری نگه‌داری می‌شود.