بازخورد و تقدر از کارکنان نیروی محرکه‌ای است که انگیزه و انرژی کارکنان را بسیار افزایش می‌دهد و همچنین سبب افزایش بهره‌وری کارکنان شده و در بلند مدت زمینه ساز موفقیت و توسعه شرکت است. بازخورد و تقدیر سبب رشد شغلی کارکنان می‌شود و فرهنگی بر اساس ارزش‌های سازمانی در شرکت به وجود می‌آورد.