همکاری و تیم‌سازی کارکنان در انجام وظایف موجب افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان و همچنین موفقیت بیشتر در انجام امور می‌شود. کارکنان با یادگیری و تلفیق مهارت‌های فردی و شغلی به‌منظور افزایش همکاری و مشارکت به جای رقابت، بیش از پیش قادر به انجام موفق و موثر فعالیت‌های شغلی می‌شوند. بارها ثابت شده است که داشتن تیمی با اعضای بسیار با انگیزه، عملکرد بهتر و نتایج قابل قبول‌تری را نسبت به فعالیت‌های فردی به دنبال خواهد داشت. در این صورت فعالیت‌های شغلی در بازه زمانی کمتر انجام شده و اعضای تیم از مزایای مهارت‌های مختلف هر‌یک از اعضا استفاده می‌کنند.