همراستا کردن اهداف کارکنان برای رشد سازمان بسیار ضروری است.