تعهد کارکنان زمانی که بیشتر با مدیر خود صحبت می‌کند افزایش می‌یابد.