اهداف و همراستایی

استفاده از صفحه میزکار به کارکنان و مدیران امکان بررسی سریع موارد مهم امروز می‌دهد.
رهبران و مدیران می توانند به طور مستقیم از وضعیت فعالیت‌ها در تحقق اهداف آگاه شوند.
دیدن وضعیت تحقق اهداف توسط کارمندان سبب نگه‌داشتن آنها در جریان کار می‌شود.
کارمندان به راحتی می‌توانند از مدیران بازخورد بگیرند و مورد تحسین قرار بگیرند.

ارتقای شرایط کاری نخبگان سازمانی با بینش به روز و مناسب از عملکرد آنها

بینش بهتری از کارکنان و عملکرد و رشد آنها بدست آورید.